Медико-социални грижи Плевен

Обществени поръчки
Техническа спецификация по ОП ХРАНИ.pdf (21.01.2016 г.)

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Плевен.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция изпълнение СБМ 2015.pdf (30.03.2016 г.)

Плащания ноември 2015 г..jpg (21.01.2016 г.)

Информация за изпълнението на договор по ОП-БЕБЕЛАН ООД.pdf (01.02.2017 г.)

Договор ОП лекарства.pdf (21.01.2016 г.)

публичната покана Храни-2015.rar (21.01.2016 г.)

Публична покана по ОП ХРАНИ.pdf (21.01.2016 г.)

Решение за доставка на природен газ.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция-изпълнение Хлебопроизводсто и сладкарство 2015.pdf (30.03.2016 г.)

Информация за изпълнението на договор по ОП-Хлебопр и сл ЕООД.pdf (01.02.2017 г.)

Решение № ОЗ-228 от 24.11.2015 г..pdf (21.01.2016 г.)

Плащания Август 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Публична покана за доставка на лекарствени средства.rar (29.01.2016 г.)

Договор Бебелан ООД.pdf (21.01.2016 г.)

Решение за доставка на електроенергия.pdf (21.01.2016 г.)

Решение по ОП Доставка на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД Плевен.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция изпълнение Бебелан 2015.pdf (30.03.2016 г.)

Плащания м. март 2015.jpg (21.01.2016 г.)

Техническа спецификация 2015 последна.rtf (21.01.2016 г.)

Изпълнение договор Хлебопроизводство и сладкарство.pdf (21.01.2016 г.)

Договор СБМ Интернешънъл ЕООД.pdf (21.01.2016 г.)

Протокол ОП 2015 г..zip (21.01.2016 г.)

Собщение - плащане Декември 2015 година.pdf (21.01.2016 г.)

Съобщение плащания януари 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Информация за сключен договор - храни.pdf (21.01.2016 г.)

Прекратяване на процедура по ОП Храни.pdf (21.01.2016 г.)

Решение за отвеждане и пречистване на отп води.pdf (21.01.2016 г.)

Плащания м. декември 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Протокол №1от 17.02.15 по ОП Храни.pdf (21.01.2016 г.)

Информация за изпълнението на договор по ОП-СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛЕООД.pdf (01.02.2017 г.)

Плащания м. юни 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Плащания Септември 2015 г..jpg (21.01.2016 г.)

Протокол за доставка на хранителни продукти.zip (21.01.2016 г.)

Гаранция-участие РСР-2015.pdf (30.03.2016 г.)

Плащания Октомври 2015 г.pdf (21.01.2016 г.)

Плащания м. април 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция изпълнение Евелин комерс 2015.pdf (30.03.2016 г.)

Гаранция-участие Хлебопроизводство и сладкарство Троян-2015.pdf (30.03.2016 г.)

Гаранция-участие СБМ-2015.pdf (30.03.2016 г.)

Предложение ЧТК.pdf (21.01.2016 г.)

Решение за доставка на питейна вода.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция-участие Бебелан 2015.pdf (30.03.2016 г.)

Договор ОП Храни 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция-участие Милица Лазарова-2015.pdf (30.03.2016 г.)

Договор Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД.pdf (21.01.2016 г.)

Плащания м. май 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Решение № 1-412 от 19.12.2014 г..pdf (21.01.2016 г.)

Плащания м. юли 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Гаранция-участие Евелин комерс-2015.pdf (30.03.2016 г.)

Съобщение за извършени плащания м Февруари 2015 г..pdf (21.01.2016 г.)

Публична покана за доставка на лекарствени средства.pdf (21.01.2016 г.)