Медико-социални грижи Плевен

Обществени поръчки
Плащания м. септември 2016 г..pdf (07.10.2016 г.)

Приложения ОП Храни 2015-2016.rar (21.01.2016 г.)

ОП Доставка на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД-Плевен.pdf (15.02.2016 г.)

Плащания м. май 2016 г..pdf (02.06.2016 г.)

Плащания м. Декември 2016 г..pdf (10.01.2017 г.)

Протокол № 3 от 17.11.2015 г..pdf (21.01.2016 г.)

Решение за прекратяване на ОП по позиция 6.pdf (21.01.2016 г.)

Договор Бебелан ООД.pdf (21.01.2016 г.)

Информация по чл. 111 от ЗОП.pdf (10.01.2017 г.)

Информация за сключен договор по ОП-Храни 2016 г.pdf (21.01.2016 г.)

Публична покана с предмет на поръчка; Доставка на мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на „ДМСГД-гр. Плевен“.zip (21.01.2016 г.)

Решение 03-173 от 01.09.2015.pdf (21.01.2016 г.)

Договор СБМ Интернешънъл ЕООД.pdf (21.01.2016 г.)

2016-Договор ОП Доставка на лекарствени средства за нуждите на ДМСГД-2016 г.pdf (01.03.2016 г.)

Плащания м февруари 2016.pdf (01.03.2016 г.)

Съобщение от ДМСГД Плевен.docx (21.01.2016 г.)

Плащания м.октомври 2016г..pdf (02.11.2016 г.)

Приложение 8 декларация безопасност храни месни 2015-2016.docx (21.01.2016 г.)

Разяснения ОП храни 216-2016 Обособена позиция 1.doc (21.01.2016 г.)

Условия Документи Указания възложител храни 2015-2016.doc (21.01.2016 г.)

Протокол № 4 от 23.11.2015 г..pdf (21.01.2016 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП ID 767156.pdf (16.01.2017 г.)

Решение АОП ОЗ 212 от 16 ноември 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Договор Евелин Комерс.pdf (21.01.2016 г.)

Решение №1-397 от 2015.pdf (21.01.2016 г.)

Плащания м. юни 2016 г 001.jpg (06.07.2016 г.)

Плащания м. 07 2016 г..jpg (08.08.2016 г.)

Договор Хлебопроизвоздсто и сладкарство ЕООД.pdf (21.01.2016 г.)

Протокол Публична покана на ДМСГД Плевен.pdf (21.01.2016 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП ID 767162.pdf (16.01.2017 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП ID 767164.pdf (16.01.2017 г.)

Плащания м. януари 2016г..jpg (09.02.2016 г.)

Обобщена информация по чл 230 ал 1 т 7 от ЗОП.pdf (20.03.2017 г.)

обществена поръчка лекарства 2016 г..zip (27.01.2016 г.)

Протокол 2 2015 г. по ОП храни 2015.pdf (21.01.2016 г.)

РАЗЯСНЕНИЕ.jpg (21.01.2016 г.)

Плащания м. ноември 2016.pdf (06.12.2016 г.)

Информация да изпълнение на ОП-Храни 2016.pdf (21.01.2016 г.)

Плащания м. август 2016 г..pdf (16.09.2016 г.)

Обществена поръчка 1-286 от 01.09.2015.pdf (21.01.2016 г.)

Съобщения плащания м. март 2016.pdf (01.04.2016 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП ID 767147.pdf (16.01.2017 г.)

Публична покана даствка на Лекарствени средства 2016 г.pdf (27.01.2016 г.)

Плащания м.Април 2016.pdf (09.05.2016 г.)

Договор Евелин Комерс храна.pdf (21.01.2016 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП ID 767161.pdf (16.01.2017 г.)