Медико-социални грижи Плевен

ОСНОВНА ЦЕЛ

Семейство зa всяко дете.

Удовлетворяване потребността от медико-социални услуги на населението в областта, с оглед повишаване качеството на живот на децата и укрепване и възстановяване на здравето им.

Специфични цели:

Подобряване грижата за децата, настанени в ДМСГД- Плевен;

Планиране на подходяща алтернатива за всяко от децата, настанени в ДМСГД-Плевен – живот в семейна или най-близка до семейната среда;

Да оказва съдействие за развитието на мрежа от услуги на областно ниво за подкрепа на семейства в риск, като по този начин се създадат условия деца до 3-годишна възраст да не се настаняват в резидентна грижа;

Да се подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

ДМСГД –гр.Плевен осъществява следните дейности:

Медико-диагностични дейности в ДМСГД-гр.Плевен

Предлаганото от медицинските специалисти в ДМСГД обслужване обединява в себе си промоцията, профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията, както и биологични, психологични и социални аспекти на здравето на детето.Базисни медицински дейности

Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми.

Своевременно и качествено диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с остри и хронични заболявания и медико-социални проблеми.

Комплекс от ефективни профилактични мерки, насочени към овладяване на рисковите фактори, предизвикващи заболявания или усложнения.

Внедряване на съвременни методи на профилактика, и лечение и рехабилитация

Промотивни и социални дейности - специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми: отглеждане; възпитание и обучение;

-подготовка за интеграция в обществото и семейството,подготовка за осиновяване.Диагностични дейности

Специализирани медицински дейности;

Високоспециализирани медицински дейности;

Високоспециализирани диагностични изследвания.Физиотерапевтична и рехабилитационна дейност в ДМСГД-гр.Плевен

Правилната и адекватна рехабилитация може да обърне хода на много от състоянията, които водят до обездвижване или ограничаване на движенията, както и да помогне на деца с необратими двигателни дефицити.

Рехабилитацията е насочена към физическите и психологическите нужди на пациента, както и към тези на заобикалящата го среда. Това се постига чрез възстановяване на физическите функции на пациента и/или чрез модифициране на физическата и социална среда на пациента.

В процеса на рехабилитационната програма се включва и оказването на помощ, с цел компенсиране на определени дефицити, които не могат да бъдат преодоляни от медицинска гледна точка.Основните методи на лечение на рехабилитацията в ДМСГД-гр.Плевен са:

активна и пасивна рехабилитация, апаратна физиотерапия, масаж, лечебна физкултура, логопедична терапия.

Структура “Кенгуру” към отделение Рискови новородени:

Структура “Кенгуру” осигурява непрекъснато физическа и емоционална връзка между новороденото недоносено дете и майка му, до изписването им в домашна обстановка.

Успоредно с диагностичната и лечебна дейност, насочена към недоносените деца, родителите се обучават на грижи, необходими за правилното отглеждане на децата си, което включва теоритично обучение и практическа подготовка на теми като хранене, режим на отглеждане на недоносените деца в домашни условия, профилактика на заболяванията на недоносените деца, имунизации на деца с ниско тегло, срещи за взаимопомощ между родителите имащи недоносени деца, както и отговори на най- често задавани въпроси от родителите.

Пропагандира се естественото хранене, предотвратява се изоставянето на детето в институцията.Кенгуру-грижата

Бебето се поставя на гърдите на майката или бащата по метода „кожа до кожа”. Топлината на майчината/бащината прегръдка успокоява бебето, помага му да синхронизира дишането си с това на майката/бащата, да регулира сърдечния си ритъм и да поддържа телесната си температура.

Този метод се препоръчва от Световната здравна организация и доказано намалява времето за престой на недоносените бебета в болничните отделения, а това от своя страна означава и по-малко скъпоструващи процедури.

Кенгуру-грижата не изключва стандартните медицински грижи за недоносените бебета и необходимостта от съответната апаратура, а допълва всичко това.Социални дейности в ДМСГД - гр. Плевен

Социалните услуги се определят, като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.

Децата съобразно тяхната възраст и здравословно състояние, получават индивидуална подкрепа от референтен възрастен, психолог, педагог, социален работник на ДМСГД.

За децата с увреждания се извършват необходимите лечебно-диагностични мероприятия, с оглед подобряване на тяхното физическо и психическо състояние, интеграция и социализация в обществото.

За осигуряване на образователните потребности на децата, някой от тях посещават изнесени паралелки в ДМСГД към ПУ „П.Р.Славейков” гр. Плевен, водени от ресурсни учители. Основната ни цел е семейство зa всяко дете.Педагогическа дейност

Децата ни се обучават в групи по програма „Приказна пътечка” и съответната методика към нея, която обхваща деца в яслена възраст и първа група от предучилищна възраст. Образованието и грижите за децата в ранните възрастови периоди са най-важната основа за разгръщане на процесите за успешно учене през целия живот, за социална интеграция, и за лично развитие.

Ефективното реализиране на възпитателните и образователните цели през първите години на детството, както и на оптималната социална адаптация към специфичната среда на детското заведение, ориентират към възприемане и осъществяване на цялостен подход в рамките на единна система на образователните структури, гарантираща постепенност, последователност, и непрекъснатост в психичното и личностното развитие на детето.

В ДМСГД-Плевен функционират терапевтични ателиета:

”музикално”, ,,приказки”, ,,конструктивни дейности”, ”художествено”

Терапевтичните ателиета създават подходящи адекватни условия за деца с прояви на душевно страдание, така че те да могат да ,,обличат в смисъл и значение” онова, което причинява тяхното страдание да създават и поддържат социална връзка с възрастния и с другите деца.

В ателиетата се провежда индивидуална и групова терапия и занимания по интереси: психомоторика, писане, музика и моделиране
Психологическа дейност

Психологическо консултиране

Практика на методът на интензивно общуване

Изработване на индивидуални и групови програми за психологична помощ

Процес на подготовка за напускане на ДМСГД гр.Плевен

Психотерапията се извърши в специално обособени пространства, съобразени с особеностите и функционирането на психиката на различните деца.Това са музикални, художествени, с играчки, сухи басейни с топки –психомоторни сеанси, кът с огледала и най-вече занимания по интереси.

Всяко дете е уникално и трябва да има специфични за него подходи и средства.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ПРИ ДМСГД-ПЛЕВЕН


 • FILE_B685B3-2D5FF6-62B86C-627627-A815DD-2553D6.jpg

  13

 • FILE_804F5E-68DE2F-16CE6B-7B5E35-B6F774-93DAD0.jpg

  14

 • FILE_1223B0-D963D8-6B1C70-7D6734-FCBB50-CB8A0E.jpg

  15

 • FILE_B8DB7F-031A56-9E9027-5B3D9D-820E8C-D4A02D.jpg

  16

 • FILE_C90265-90E0FA-F4E9EF-561453-9281FC-D9F72C.jpg

  17

 • FILE_3E87B4-AB4AEE-F54F4F-82A447-92041A-EB651C.jpg

  18

 • FILE_B7BE61-29BE05-AF394A-C58A93-0CAD0C-E31F31.jpg

  19

 • FILE_ABD44F-DE9E05-53F504-CE14C4-4EBC36-E03E87.jpg

  20

 • FILE_49CBFC-F3D795-45EA59-174EF8-BD54F3-D49207.jpg

  1

 • FILE_F86331-12D8DD-DEAC89-8A1DE5-0226AD-FDDAB6.jpg

  2

 • FILE_3F9575-98730F-E20F11-9BCF11-7E9930-AF784E.jpg

  3

 • FILE_681E05-1400C0-6219F6-258245-8446EC-B69A62.jpg

  4

 • FILE_66C6CF-BA5D2B-8FBD99-103E2F-B4C3E4-DE59CD.jpg

  5

 • FILE_373228-D1A2BB-D2818D-EBD994-313E63-58A914.jpg

  6

 • FILE_1B0A48-C58256-DF07FB-460C65-8C8534-E1835F.jpg

  7

 • FILE_B550E5-1AFA1B-AEFB27-5A6E45-64F8B6-DEB8FC.jpg

  8

 • FILE_F55567-8A7261-5CDC7B-B3729B-FA73CB-60A720.jpg

  9

 • FILE_B011D4-22A788-FAAAB8-71EEE4-14011C-BCE550.jpg

  10

 • FILE_B97C85-8524F1-2D8721-74E8A4-F125AB-38C8F2.jpg

  11

 • FILE_41B858-C00571-212972-CAD537-8F45C7-679B31.jpg

  12Дейности и услуги предлагани от ДЦ при ДМСГД-Плевен:В Дневният център се осъществяват следните дейности:

1. Диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие на децата;

2. Изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация;

3. Изготвяне на програма за работа в домашни условия;

4. Логопедични занимания /диагностика и превенция на езика /;

5. Провеждане на индивидуална и групова психотерапия;

6. Рехабилитационни процедури:

 • Физиотерапевтични дейности
 • Кинезитерапия/активна и пасивна/
 • Кинезитерапевтични процедури в хидромасажна вана

7. Обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за подпомагане на терапията;

8. Обучение на кандидат-осиновители;

9. Консултиране на родители на деца със специални нужди.
В Дневният център се предлагат следните услуги:

 • Амбулаторна /почасова/грижа;
 • Полудневна грижа;
 • Дневна грижа.


Потребители на ДЦ:


Дневният център приема деца от 0 до 18 годишна възраст, нуждаещи се от медико-социални услуги, отглеждани в семейна среда, които са с физически и/или психически увреждания и се нуждаят от ежедневна рехабилитация и физиотерапия.

Децата се разпределят приоритетно в две основни групи:

 • От 0-3 годишна възраст;
 • Над 4 годишна възраст/4-18г./Необходими документи за настаняване на дете в ДЦ:

1. Заявление от родителите за ползване на социална услуга-по образец.

2. Медицински и други документи:

 • епикриза от семейния лекар за здравословното състояние на детето, медицински документи от консултации със специалисти, хоспитализации, проведени клинични и апаратни изследвания, копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ако има такова/;
 • други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител на социални услуги.

3. Изследвания на децата за чревна патогенна флора /дизентерия, салмонела,ешерихия коли/ и хелминти.

4. Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт с ОЗЗ.

5. Направление за ползване на социална услуга от дирекция "Социално подпомагане" - отдел Закрила на детето по местоживеене на родителите.


разгледайте фотогалерията


Телефони за контакт:

064/ 67 88 32; 064/ 67 88 33; 0879 55 62 96; 0879 55 62 15


ДМСГД функционира със следната структура

1.Жилищен блок

2.Медицински блок

3.Сектор за физиотерапия и рехабилитация

4.Административно-стопански блок

Оперативно-управленски сектор

Стопански секторЕкип на ДМСГД-Плевен:

Директор

Началници отделения

Главна сестра

Старши сестри

Медицински сестри

Детегледачи

Ерготерапевти

Педагози

Психолози

АдминистрацияКонтакти:

Директор: Д-р Десислава Георгиева

Гл. сестра: Корнелия Христова

Гл. счетоводител: Ил. Иванова