Предлаганото от лекарите в ДМСГД медицинско обслужване обединява в себе си промоцията, профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията, както и биологични, психологични и социални аспекти на здравето на детето.

Дейността се осъществява при спазване на правилата за добра медицинска практика и използва
  • Оказване на консултативна педиатрична, неонатологична, детска-неврологична и физикална медицина и рехабилитация помощ;
  • Извършва се експертна оценка на здравословното състояние на детето;
  • Предоставяне на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания във взаимодействие с други медицински и немедицински специалисти;
  • Специализирани медицински дейности;
  • Високоспециализирани медицински дейности;
  • Специализирани медико-диагностични изследвания;
  • Високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
  • Подкрепа за деца, семейства и полагащи грижи лица чрез участие в дейности по превенция на изоставянето, ранно детско развитие, интегрирани здравно-социални услуги за деца и др.