Психологичната подкрепа е насочена към ранна диагностика и превенция на изоставането в когнитивната сфера, емоционалното развитие, личностното структуриране и социалното поведение на детето. Извършва се психотерапевтично придружаване на деца с различни затруднения в развитието включително деца от аутистичния спектър, деца с изоставане в психомоторното развитие, деца с интелектуални затруднения, деца с личностни и поведенчески проблеми:
  • Психодиагностична оценка на ранното детско развитие и развитието по отделните когнитивни сфери;
  • Индивидуални психологична подкрепа на деца, базирана на индивидуална програма. При наличието на конкретни индикатори, определени деца се включват в индивидуални сеанси по релационна психомоторика;
  • Групова психотерапевтична подкрепа на деца в условията на провеждане на психотерапевтични ателиета и сеанси по психомоторика;
  • Подкрепа за семейната система, в която живее детето с цел по пълноценно посрещане на неговите нужди и максимално оползотворяване на наличните семейни ресурси.