В ДМСГД-Плевен се оказва подкрепа на всяко дете в риск от социално изключване или дете с увреждане. За тях се осигурява сигурна и безопасна среда за отглеждане и възпитание, защита на техните права, за нормалното им физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

  • Осигуряване на социални услуги за ранна интервенция и превенция на раздялата с родителите и биологичното семейство;
  • Адаптиране на организацията в институцията съобразно прилагането на утвърдените критерии и стандарти и индивидуално ориентиран подход за работа с деца;
  • Оказване на специализирана подкрепа на родителите на децата, настанени в институцията;
  • Консултиране на кандидат-осиновители, осиновители и приемни родители на децата, настанени в ДМСГД;
  • Осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.