НАШАТА МИСИЯ

ДМСГД-Плевен е лечебно заведение, осигуряващо високоспециализирана и комплексна подкрепа за деца с хронични заболявания, недоносеност, увреждания, физически и/или психически затруднения, които имат нужда от продължително медицинско наблюдение, ежедневна рехабилитация, психологично придружаване и подкрепа за ефективна социална интеграция.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Съхраняване и подобряване на детското здраве.
Гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествени медико-социални грижи и услуги според индивидуалните им потребности.

ПРИНЦИПИ

  • Да гарантира провеждането на лечебно-диагностичния процес на територията на ДМСГД-Плевен в съответствие със заложените етични кодекси, с изискванията на добрата клинична практика и приложимите нормативни изисквания.
  • Да бъде публичен гарант за защитата на правата, безопасността, здравето, неприкосновеността и поверителността на децата, ползващи медико-социални услуги на територията на лечебното заведение, като отделя особено внимание на уязвимите групи пациенти.
  • Да следи за съблюдаването в рамките на лечебното заведение на съвкупността от международно признатите етични и научни изисквания за качество, отнасящи се до планирането, провеждането, отчитането и докладването на клиничните случаи.
  • Действия в най-добрия интерес на детето;
  • Социална ангажираност-поемане на отговорност за устойчиво бъдеще;
  • Отдаване приоритет на услугите и мерките за подкрепа на биологичните семейства пред услугите за заместване на семейната грижа;
  • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на нови услуги;
  • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи ресурси, практики, опит и услуги;
  • Обучение на родителите /кандидат осиновителите/ да усвоят различни форми и похвати на работа с детето, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;
  • Съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на детето.